Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

Hakkımızda

Bilişim Hukuku Derneği 2010 yılında Ankara merkezli olarak faaliyetine başlamıştır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek; hukukumuzun bir dalı olan bilişim hukuku alanında çalışmalar yapmak, bilişim hukuku alanında faaliyet gösteren hukukçuları bir araya getirmek, bilişim hukuku ve alt dalları hakkında hukuk severleri ve bu alanda faaliyet gösteren  hukukçuları bilgilendirmek, yurdun her bölgesinde bilimsel faaliyetler ile kongreler, paneller, toplantılar düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernek, faaliyetlerini şu temel esaslar çerçevesinde yürütür:

  1. Ülkemizde bilişim hukuku alanında faaliyet gösteren hukukçuların artmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,
  2. Bilişim hukuku alanında faaliyet göstermek ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen hukukçuları bir araya getirmek,
  3. Bilişim hukuku alanının ülke genelindeki hukukçulara tanıtılması ve bu alanda çalışan hukukçuların verimlilik ve etkinliğinin artırılması.
  4. Bilişim hukuku konusunda eğitici ve öğretici çalışmalar yapmak ve bu alanda yapılacak eğitim çalışmalarına fiilen iştirak etmek,
  5. Bilişim hukuku alanında yapılacak yasal düzenlemeler ve uygulamalar hakkında görüş bildirmek, yol göstermek ve gerektiğinde destek vermek,
  6. Bilişim hukuku alanında mesleki dayanışma ve yardımlaşma sağlayacak hukuki paylaşım çalışmaları yapmak.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve yapılacak araştırma çalışmalarına destek vermek,

2-Kurs, seminer, konferans, kongre, seminer, açık oturum, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve çalışma grupları kurmak,

3-Hukuki amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, düzenlemek, bilişim hukuku alanıyla ilgili dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri ve broşürleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

10- Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve amaç doğrultusunda yardımlaşma faaliyetlerinde bulunmak,

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

13-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

14-Derneğin çalışma alanıyla ilgili mevzuatın güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi için öneriler getirmek, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, faaliyet amacına yönelik görüşmeler yapmak, bildiriler hazırlamak ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak.

 

BİLİŞİM HUKUKU DERNEĞİ

Ara